top of page

TERMS & CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AMSTERDAM SAILORS

Gevestigd te Amsterdam aan Oudezijds Voorburgwal 175, 1012 EV Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69423210.

1. Definities in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: De door Amsterdam Sailors in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / wederpartij van één of meer vaartochten met één of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. 1.2 Wederpartij: De partij aan wie Amsterdam Sailors een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan. 1.3 Opdrachtnemer: Amsterdam Sailors, die in opdracht van wederpartij werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen “Amsterdam Sailors”. 1.4 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de Opdrachtgever/Wederpartij verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever/Wederpartij te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden: 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Amsterdam Sailors tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Amsterdam Sailors te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Amsterdam Sailors zulks schriftelijk bevestigt. 2.2 Eenieder die deelneemt aan de door Amsterdam Sailors aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. 2.3 Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Amsterdam Sailors geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan. 2.4 Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Amsterdam Sailors uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Amsterdam Sailors van documenten van wederpartij waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Amsterdam Sailors.

3. Aanbiedingen: 3.1 Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Amsterdam Sailors vrijblijvend. 3.2 Amsterdam Sailors behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. 3.3 Indien door Amsterdam Sailors op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Amsterdam Sailors aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Amsterdam Sailors een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Amsterdam Sailors gedane aanbieding.

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst: 4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Amsterdam Sailors aan wederpartij dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Amsterdam Sailors van de gegeven opdracht en zal Amsterdam Sailors binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen. 4.2 Amsterdam Sailors bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van het redelijke en hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Ten aanzien van de (beoogde) werkzaamheden is aan de zijde van Amsterdam Sailors een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

5. Gewijzigde uitvoering: Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Amsterdam Sailors wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.

6. Wijzigingen: Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

7. Annulering door de wederpartij: 7.1 De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan Amsterdam Sailors. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Amsterdam Sailors de aanzegging ontvangt. 7.2 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 15% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.3 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 50% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.4 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 60% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.5 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 75% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.6 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 100% van het factuurbedrag aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.7 Indien de wederpartij de overeenkomst meer dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij €75,00 administratiekosten aan Amsterdam Sailors dient te voldoen. 7.8 Indien zich onverhoopt extreme weersomstandigheden voordoen, kan de vaartocht, exclusief eventuele cateringkosten, zonder bijkomende kosten verplaatst worden naar een nieuwe datum binnen 60 dagen gerekend vanaf de oorspronkelijke vaardatum.

8. Betaling: 8.1 Betaling door de wederpartij aan Amsterdam Sailors dient te geschieden conform de op de factuur en/of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim. 8.2 Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en met opgaaf van redenen bij Amsterdam Sailors zijn ingediend. 8.3 Amsterdam Sailors behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen. 8.4 Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Amsterdam Sailors. Bij contante betaling geldt alleen de door Amsterdam Sailors uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling. 8.5 Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele boete verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke (handels)rente zoals die op het moment van verzuim geldt. Voorts is Amsterdam Sailors alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Amsterdam Sailors moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden. 8.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

9. Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling: 9.1 Alle kosten welke door Amsterdam Sailors worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de wederpartij. 9.2 De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag waarbij voor consumenten als bedoeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten een minimum geldt van €40,- (exclusief BTW) per vordering. Voor andere partijen dan consumenten als bedoeld Wet normering buitengerechtelijke incassokosten geldt een minimum van €150,- per vordering. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen. 9.3 Amsterdam Sailors heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht: Onmiddellijke betaling ter zake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen; de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Amsterdam Sailors afkomstige schriftelijke verklaring; één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Amsterdam Sailors afkomstige schriftelijke verklaring. Betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen 9.4 Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Amsterdam Sailors te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

10. De Prijs: 10.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien de omstandigheden als bedoeld in artikel 10.1 zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Amsterdam Sailors gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.

11. Vertrouwelijke informatie: Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.

12. Medewerking wederpartij: 12.1 Wederpartij zal Amsterdam Sailors steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken. 12.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Amsterdam Sailors is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Amsterdam Sailors voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Amsterdam Sailors leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 12.3 De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Amsterdam Sailors onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Amsterdam Sailors zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde. 12.4 Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.

13. Reclames: 13.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Amsterdam Sailors. 13.2 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Amsterdam Sailors verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen. 13.3 Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren. 13.4 Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort. 13.5 Indien binnen bovengenoemde termijnen de wederpartij niet heeft gereclameerd, wordt de wederpartij geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd.

14. Aansprakelijkheid voor schade: 14.1 Amsterdam Sailors is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet. 14.2 In alle gevallen waarin Amsterdam Sailors gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Amsterdam Sailors aan wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). 14.3 Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 13 is Amsterdam Sailors niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt. 14.4 De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Amsterdam Sailors voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 14.5 De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten. 14.6 De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Amsterdam Sailors door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Amsterdam Sailors alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen. 14.7 De wederpartij verplicht zich schade tijdens of direct na het ontstaan hiervan, doch uiterlijk vóór afloop van de vaartocht, bij de dienstdoende schipper te melden. Van het tijdstip, de aard en de oorzaak van de door wederpartij gemelde schade wordt door de schipper een schadeverklaring opgemaakt. Deze wordt voor het verlaten van de boot door wederpartij ondertekend. Het opmaken van genoemde schadeverklaring door de dienstdoende schipper betekent geenszins, dat Amsterdam Sailors op enigerlei wijze erkent verantwoordelijk te zijn of gehouden te kunnen worden voor het ontstaan van de gemelde schade of de mogelijk daaruit voorvloeiende financiële consequenties of anderszins. De optekening is uitsluitend bedoeld als verslaglegging.

15. Overmacht: 15.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Amsterdam Sailors gebruik maakt. 15.2 Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen. 15.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Amsterdam Sailors reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Amsterdam Sailors verschuldigd is. 15.4 Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

16. Opschorting en beëindiging: 16.1 Indien naar het oordeel van Amsterdam Sailors de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Amsterdam Sailors op elk moment nadere zekerheid dan wel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Amsterdam Sailors het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 16.2 Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Amsterdam Sailors het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente. 16.3 Indien Amsterdam Sailors gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met Amsterdam Sailors overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Amsterdam Sailors de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet. 16.4 Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Amsterdam Sailors na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. 16.5 De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Amsterdam Sailors nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Amsterdam Sailors voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

17. Bewijs: Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Amsterdam Sailors beslissend.

18. Toepasselijk recht en geschillen: Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Amsterdam Sailors aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde.

Amsterdam, 1 september 2019 Amsterdam Sailors

bottom of page